Elevhälsoteam

Elevhälsans främsta syfte är att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsans arbete ska främst vara främjande och förebyggande genom att på organisationsnivå och arbetsgruppsnivå tillföra ett salutogent hälsoperspektiv i den dagliga pedagogiska verksamheten, såväl som i planeringen av verksamheten och dess organisation. Elevhälsan arbetar också stödjande och utredande på ett individuellt plan med enskilda elever eller elevgrupper då behov av detta finns.

Specialpedagog

Specialpedagogens uppdrag på Korrespondensgymnasiet är att handleda lärare/mentor i olika specialpedagogiska frågor. Det finns också möjligheter för våra elever och vårdnadshavare till råd och stödsamtal. Syftet är att på bästa sätt stödja varje elev i studierna utifrån de enskilda förutsättningarna. Specialpedagog, skolkurator och elevsamordnare har ett nära samarbete med arbetslagen.

Skolkurator

Skolkuratorn jobbar i huvudsak främjande och förebyggande. Skolkurator erbjuder även hjälp och stöd till elever,vårdnadshavare, föräldrar och skolpersonal.

Samtalsstödjare

Samtalsstödjaren har en socialpedagogisk roll i organisationen, ingår i elevhälsans arbetsgrupp och arbetar såväl övergripande som individuellt med främjande och förebyggande metoder. Genom att bidra till och främja elevens personliga och sociala utveckling genom en ömsesidig dialog med eleven.

Sjuksköterska

Skolsköterska erbjuder hälsosamtal och arbetar såväl övergripande som individuellt med främjande och förebyggande metoder.